Kanadský Slávik 2011 / Canadian Nightingale 2011


Propozície 3. ročníka speváckej súťaže v interpretácii slovenskej ľudovej piesne KANADSKÝ SLÁVIK 2011

Organizácia Slovak House so sídlom v Toronte vyhlasuje 3. ročník speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne KANADSKÝ SLÁVIK 2011, ktorá nadväzuje na 21 úspešných ročníkov slovenskej verzie tejto súťaže SLÁVIK SLOVENSKA.

Podmienky súťaže
Súťaž Kanadský Slávik sa bude konať v mesiaci november 2011. Súťaže sa môžu zúčastniť deti od 4 do 16 rokov, a to v dvoch kategóriách:

A. v I. kategórii - deti od 4 do 8 rokov
B. v II. kategórii  - deti od 9 do 16 rokov

Súťažiaci sú povinní spievať dve piesne. Pri výbere doporučujeme použiť Spevník Kanadského Slávika 2011, piesne musia mat aspoň dve slohy.

Druhú pieseň si súťažiaci volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy.

Výkonný výbor Kanadského Slávika 2011 odporúča porotám prihliadať na originalitu a objavnosť vlastného výberu piesní. Podmienkou je, že súťažná pieseň musí mať ľudový pôvod, t.j. nesmie byť umelá, skomponovaná. Výberovú pieseň môže súťažiaci spievať aj v jazyku národnostnej menšiny, žijúcej v Slovenskej republike a musí obsahovať minimálne dve slohy.

Výkonný výbor Kanadského Slávika 2011 žiada pedagógov a rodičov, aby pri výbere piesní dbali na ich primeranosť veku súťažiacich a na rytmickú odlišnosť piesní, t.j. aby jedna bola pomalá a druhá rytmická. Z tohto hľadiska budú poroty hodnotiť výkony súťažiacich vo všetkých kolách.

Do finálového kola postupuje zo semifinálového kola 8 najlepších spevákov v každej kategórii. Mená víťazov a náhradníkov finálového kola oznámi odborná porota Kanadského Slávika 2011 vzápätí po skončení semifinálového kola.

Súťažný výbor si vyhradzuje právo posunúť vekovú hranicu medzi oboma kategóriami v prípade že nie je dostatok súťažiacich v jednej alebo druhej kategórii. Taktiež môže súťažný výbor vo výnimočnych prípadoch povoliť povinnú pieseň ktorá nie je z oficiálneho spevníka Kanadského Slávika. Druhá voliteľná pieseň môže byť prezentovaná v akomkoľvek jazyku podľa výberu súťažiaceho.

Termíny
Súťaž sa uskutočňuje v jednom kole - finálovom. Finálové kolo sa uskutoční v Toronte, dňa 13. novembra 2011.

Finálové kolo
Finálové kolo a galakoncert víťazov 2. ročníka speváckej súťaže detí v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Kanadského Slávika 2011 usporiada organizácia Slovak House v Toronte. Termín konania finálového kola bude oznámený finalistom súťaže písomne a verejnosti prostredníctvom médií a tlačových segmentov.

Finalisti súťaže
sú povinní spievať dve piesne. Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníka Kanadského Slávika 2011 a mala aspoň dve slohy.

Finalisti súťaže interpretujú pieseň zo Spevníka Kanadského Slávika 2011 v sprievode orchestra. Druhú súťažnú pieseň interpretujú bez sprievodu (à capella).

Odbornú porotu finálového kola v počte minimálne 7 členov vymenuje Výkonný výbor Kanadského Slávika 2011 do 2. novembra 2011.

Odborná porota vyhlási zlatých, strieborných a bronzových slávikov v I. a II. kategórii a udelí ďalšie ceny.

Všetci finalisti speváckej súťaže súťaže Kanadský Slávik 2011 sa stávajú nositeľmi čestného titulu „laureát Kanadského Slávika“.

Dôležité upozornenia
Podmienkou účasti v každom zo súťažných kôl je interpretácia dvoch piesní, pričom jedna z nich musí byť zvolená zo Spevníka Kanadského Slávika 2011. Dôležitým prvkom speváckej súťaže Kanadského Slávika je povinná interpretácia jednej z dvoch súťažných piesní bez hudobného (inštrumentálneho) sprievodu. Túto možnosť poskytuje Výkonný výbor Kanadského Slávika porotám v záujme čo najobjektívnejšieho posúdenia interpretačných kvalít súťažiacich.

Pedagógovia a rodičia by mali dbať na to, aby sa súťažiaci nedali strhnúť k neprimeraným sprievodným prejavom, ako sú tanečné prvky a gestá. Prvky a gestá nie sú vylúčené, ale dominantným prejavom musí zostať spev, na ktorý treba sústrediť maximálnu pozornosť.

Zvýšenú pozornosť by mali pedagógovia a rodičia venovať kvalitnému inštrumentálnemu sprievodu. Každé dieťa sa na svoje vystúpenie teší a chce podať čo najlepší výkon.

Povinné súťažné piesne do spevníčkov Kanadského Slávika vyberajú skúsení a renomovaní odborníci a členovia Výkonného výboru Kanadského Slávika, rešpektujúc všetky zvláštnosti a okolnosti súťaže. Pripomíname, že výberová pieseň musí mať výrazný ľudový charakter, nesmie to byť umelá pieseň. Ak si pedagógovia alebo rodičia nie sú istí charakterom piesne, odporúčame im poradiť sa s odborníkmi alebo členmi Výkonného výboru Kanadského Slávika.

Tóniny, v ktorých sú piesne v Spevníčku uvedené, nie sú záväzné. Možno ich prispôsobiť hlasovým a vekovým danostiam súťažiacich.

Pri voľbe súťažných piesní a v rámci čo najobjektívnejšieho posúdenia kvalít interpretácie súťažiacich radíme pedagógom a rodičom vyberať dve rytmicky rozdielne piesne.

V zápisoch piesní Spevníka Kanadského Slávika 2011, ale aj predchádzajúcich ročníkov súťaže, akceptujeme fonetické prepisy textov piesní v rôznych nárečiach. Prosíme pedagógov a rodičov, aby deti oboznamovali aj s pôvodom piesní, s ich hodnotou a charakterom, ako aj s nárečovými zvláštnosťami jednotlivých regiónov. Neodporúčame zameriavať sa na interpretácie známych umelcov. V prejave detí by sa mala odraziť ich prirodzená individualita a tvorivý prístup.

Poroty na všetkých úrovniach súťaže majú zohľadňovať originálny a prirodzene spontánny prejav súťažiacich, aby sa v ich vystúpeniach prejavili a zachovali čo najtypickejšie znaky jednotlivých regiónov Slovenska, a tým aj krása ľudovej piesne.
 

Peter Dvorský,
garant súťaže Kanadský Slávik 2011

Kontaktný e-mail: kanadskyslavik@slovakhouse.org

Kontaktný telefón: 416-689-9889

Stiahnite si spevník Kanadského Slávika 2011 v PDF formáte